شاخص های کیفی شبکه
TIC-48159
TIC-12880
TIC-48159
Latency(ms)
Packet Loss(%)
Jitter(ms)
Latency(ms)
Ahwaz1
Ahwaz2
Arak
Ardabil
Babol1
Babol2
Bandarabbas
Birjand
Bojnourd
Booshehr
Esfahan1
Esfahan2
Gorgan
Hamedan1
Hamedan2
Ilam
Karaj
Kerman
Kermanshah
Khoramabad
Mashhad1
Mashhad2
Oroumieh
Qazvin
Qom
Rasht
Sanandaj
Semnan
Shahrekord
Shiraz1
Shiraz2
Tabriz1
Tabriz2
Tehran1
Tehran2
Yasouj
Yazd
Zahedan
Zanjan
Zanjan
19.6
19.9
9.4
14.9
10.9
10.8
22.9
28.4
20
25.9
12.1
10.6
15.2
12
12.1
22.1
4.5
19.9
13
15.4
16.3
16.5
17.6
3.8
7.2
9.8
14.2
7.9
12.1
17.8
17.6
13.4
13.2
5.7
5.7
28.2
16
27.2
Zahedan
28.4
28.3
26.5
32.1
25.7
28.4
13.3
6.1
18.1
32.2
15.9
17.2
29.5
35.5
30.4
33.9
23.4
7
32.2
34.2
14.5
14.5
41.6
24.6
24.5
27.3
31.4
25.3
24.1
22.6
24.6
37.2
30.6
24.5
22.9
26.5
13.1
Yazd
18.6
25.7
12.8
20.8
20.7
20.5
20.1
18.6
25
22.6
5.6
6
23.1
14.8
14.5
28.4
12.6
7.2
21.3
24.3
21.9
21.7
21.7
14.3
14
24.5
17.5
15.6
8
11.1
16.8
17.1
17
12.2
11.7
16.6
Yasouj
11
11.2
21.1
24.2
30.4
29.3
14.5
32.1
30.1
12.1
9.3
10.4
34
18.1
18.2
17.2
24.7
13.2
19.3
17.3
26.5
25.2
35.7
26.4
25.7
28.2
20.5
27.8
12
3.7
3.7
27.9
31.8
15.8
24
Tehran2
15.6
17
5.7
8.9
5.4
5.4
18.7
24.4
15.9
21.6
7.9
6.2
9.3
7.7
8.1
18.1
1.8
16.3
10.7
13.7
12.2
12.3
13.2
3.7
3.1
5.9
10.2
3.9
8
13.6
13.6
9.4
9.1
1.5
Tehran1
17.4
17.2
5.1
8.7
6.9
7.2
18.9
25.4
16.1
22
8.2
8.5
10.7
7.6
7.8
20.4
1.8
16.4
10.9
13.3
12.2
12.8
18.5
3.3
3.1
5.9
9.8
5.2
9.2
13.8
13.7
14.6
14.1
Tabriz2
18.3
18.3
13.1
5.1
14
12.1
26.5
39.5
34.3
34.6
12.6
12.6
16.6
10.5
10.3
27.9
9.9
22.4
20.2
24.3
31.1
30.9
5.4
12.7
14.8
7.6
12.8
15.8
14.4
22.8
26.4
2.1
Tabriz1
18
18.3
13.6
5.1
13.9
13.8
26.6
36.4
34.7
33.9
12.9
12.7
16.3
10.7
10.8
28.1
10
22.6
26.5
24.5
28.1
30.9
5.5
13.7
12.9
17.9
12.8
16.2
14.4
25.5
25
Shiraz2
8.7
9
19
21.5
26.6
19.4
11.7
30.8
27.3
9.5
7.4
7.9
22.2
15.8
16.3
14.8
13.9
10.8
17.6
14.9
23.6
22.8
26.3
16
15.1
17.7
18.4
16.1
9.7
2.1
Shiraz1
8.8
8.9
18.5
21.9
26.7
19.4
10.3
29.7
27.9
10
7
8.2
21.8
16
15.9
18.2
14.6
11.2
17.1
14.5
23.9
24.4
26.9
15.4
15.5
22.5
18
16.4
9
Shahrekord
16.5
23.4
10.4
17.9
17.9
17.8
19.2
29.7
24.4
17.4
3.3
3.2
20.5
12
11.7
23.4
8.5
12.9
17.5
20
21.5
21.1
18.8
9.9
10
22
15.1
10.5
Semnan
20.5
18.1
8.3
13.3
10.5
9.1
21.1
27.5
19
25.1
11.4
8.9
13.9
10.7
10.3
22.3
4.7
18.9
13.2
16.5
15.4
15.2
15.8
7
6.4
8.5
13.1
Sanandaj
13.1
13.2
6.5
16.4
18.3
18.1
27.3
36.8
32.5
26.4
13.5
13.4
20.6
3.3
3.4
14.9
10.3
22
6.3
8.8
28.4
28.8
16.9
11.8
11.4
14.1
Rasht
23
23.3
14.9
10.8
5.5
5.6
23
25
20.7
25.8
20.5
20.6
8
12.1
12
19.5
6
30.3
14.6
17.1
16.6
17.2
22.1
7.5
8
Qom
17.6
17.1
6.5
10.9
7.6
8.6
20.3
26.6
17.6
24.3
9.7
8.6
12.2
9.2
9.4
19.7
3.7
17.5
12.4
15.5
14.1
13.8
15.9
4.9
Qazvin
17
18
7.1
10.7
7.9
8.5
20.5
26.2
18.3
23.4
10
8
13.3
9.3
10
13.9
2.9
17.9
8.6
11.4
14.6
14.1
17.2
Oroumieh
22.2
22.2
17.7
8.7
17.9
17.3
30.7
43.3
38.1
35.9
17
16.5
20.2
14.5
14.5
28.4
15.7
26.3
31
28.6
35.4
35.2
Mashhad2
39.2
28.8
29.4
34.5
12.7
13.1
31.9
9.9
4.9
32.7
19.7
19.7
15.1
26.7
26.7
30.2
12.7
15.5
21.7
24.7
2
Mashhad1
28.1
32.3
29
34.8
12.8
12.5
31.9
9.7
5.3
31.8
19.8
19.6
15.1
26.2
26.3
33.1
13.1
15.5
25.8
28
Khoramabad
7
7.2
9.8
27.6
21.3
21.2
23.8
36.1
27.8
23.1
20
17.1
24.1
6.6
6.5
9
12.4
26.4
3.7
Kermanshah
9.6
10.4
7.2
27.1
18.9
18.8
26.5
33.5
25.1
25.8
15.7
13.1
21.3
4.1
4.4
6.4
9.9
24.2
Kerman
18.4
24.5
17.1
26.1
25.9
26
20.8
12.2
18.7
19
10.1
11.3
28.3
20.3
20.1
26.7
16.2
Karaj
17.8
15.9
5.7
9.4
7.6
7.9
19.3
25.4
17.1
22.2
8.6
7.2
10.7
8.2
8.3
15.2
Ilam
10.6
6.7
15.9
27.5
24.1
23.7
27.2
39.3
34.9
26.6
24.2
23.1
26.4
12.9
12.7
Hamedan2
11
11.2
4.5
14.1
16.3
16.1
25.1
34.6
30.4
24.5
10.9
10.3
18.6
1.4
Hamedan1
11.3
11.1
4.1
13.6
16.5
16.5
24.7
34.6
30.4
24.6
10.6
10.7
18.7
Gorgan
29.7
30
21.5
19.5
3.9
3.8
26.4
23.4
19
31.2
18.7
18.6
Esfahan2
14.7
19.9
8.6
16.2
16.1
16.4
17.5
27.9
22.8
16.6
2.1
Esfahan1
14.2
21.9
8.6
16.5
16.4
16.2
16.2
28.1
23.1
15.6
Booshehr
17.2
17.2
27
30.2
34.8
27.6
19.8
38.8
35.5
Bojnourd
33.1
32.1
33.2
38.3
16.5
16.4
35.4
13.6
Birjand
33.7
33.4
37.1
39.4
20.9
20.7
18.6
Bandarabbas
17.8
18
27.5
28.5
23.9
23.8
Babol2
27.3
27.6
19
16.7
1.7
Babol1
30.6
27.5
19.4
17.1
Ardabil
21.4
21.7
17.1
Arak
13.9
14.1
Ahwaz2
1.4
Ahwaz1
Packet Loss(%)
Ahwaz1
Ahwaz2
Arak
Ardabil
Babol1
Babol2
Bandarabbas
Birjand
Bojnourd
Booshehr
Esfahan1
Esfahan2
Gorgan
Hamedan1
Hamedan2
Ilam
Karaj
Kerman
Kermanshah
Khoramabad
Mashhad1
Mashhad2
Oroumieh
Qazvin
Qom
Rasht
Sanandaj
Semnan
Shahrekord
Shiraz1
Shiraz2
Tabriz1
Tabriz2
Tehran1
Tehran2
Yasouj
Yazd
Zahedan
Zanjan
Zanjan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zahedan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yazd
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yasouj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tehran2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tehran1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tabriz2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tabriz1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
Shiraz2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Shiraz1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Shahrekord
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Semnan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sanandaj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rasht
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Qom
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Qazvin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Oroumieh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mashhad2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mashhad1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Khoramabad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kermanshah
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kerman
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Karaj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ilam
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hamedan2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hamedan1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gorgan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Esfahan2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Esfahan1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Booshehr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bojnourd
0
0
0
0
0
0
0
0
Birjand
0
0
0
0
0.3
0
0
Bandarabbas
0
0
0
0
0
0
Babol2
0
0
0
0
0
Babol1
0
0
0
0
Ardabil
0
0
0
Arak
0
0
Ahwaz2
0
Ahwaz1
Jitter(ms)
Ahwaz1
Ahwaz2
Arak
Ardabil
Babol1
Babol2
Bandarabbas
Birjand
Bojnourd
Booshehr
Esfahan1
Esfahan2
Gorgan
Hamedan1
Hamedan2
Ilam
Karaj
Kerman
Kermanshah
Khoramabad
Mashhad1
Mashhad2
Oroumieh
Qazvin
Qom
Rasht
Sanandaj
Semnan
Shahrekord
Shiraz1
Shiraz2
Tabriz1
Tabriz2
Tehran1
Tehran2
Yasouj
Yazd
Zahedan
Zanjan
Zanjan
1.1
1.1
0.7
0.4
0.8
0.8
0.4
1.3
0.5
0.6
0.7
0.6
0.4
0.3
0.3
0.6
0.3
0.6
0.4
0.6
0.4
0.5
0.7
0.8
0.4
0.5
0.5
0.3
0.8
0.6
0.5
0.5
0.3
0.3
0.4
0.6
0.6
1.8
Zahedan
0.2
0.2
2
0.4
0.2
2
0.4
0.3
0.3
0.3
0.4
0.2
1.2
0.2
1.3
0.4
1.7
0.3
1.9
0.3
0.3
0.3
1.3
1.9
1.9
1.7
1.9
1.8
1.3
0.3
0.2
1.3
1.9
0.3
1.8
0.3
0.4
Yazd
0.2
1
0.7
0.5
0.5
0.3
0.5
0.5
0.4
0.6
0.5
0.5
0.4
0.3
0.3
0.5
0.3
0.3
0.5
0.6
0.4
0.4
0.6
0.6
0.6
0.3
0.5
0.3
0.8
0.6
0.3
0.6
0.3
0.5
0.2
0.6
Yasouj
0.3
0.3
0.7
0.6
0.8
0.7
0.6
0.6
0.5
0.6
0.6
0.5
0.6
0.2
0.3
0.6
0.5
0.4
0.3
0.5
0.4
0.4
0.8
0.5
0.5
0.6
0.6
0.3
0.6
0.5
0.4
0.5
0.5
0.4
0.4
Tehran2
1.2
1.1
0.9
0.6
0.7
0.7
0.4
1.6
0.4
0.7
0.6
0.5
0.8
0.3
0.5
0.5
0.2
0.5
0.4
0.6
0.5
0.7
0.6
0.5
0.3
0.6
0.5
0.3
0.7
0.7
0.5
0.4
0.3
0.4
Tehran1
1.3
1.1
0.8
0.7
0.4
0.5
0.4
0.5
0.3
0.9
0.6
0.7
0.5
0.3
0.3
0.6
0.3
0.4
0.5
0.7
0.5
0.5
0.7
0.5
0.5
0.8
0.6
0.6
0.7
0.6
0.5
2
2.2
Tabriz2
0.2
0.3
0.6
0.6
0.4
0.3
0.4
0.5
0.5
2.2
0.5
0.4
0.5
0.3
0.3
0.5
0.3
0.4
0.4
0.5
0.4
0.6
0.6
2.1
0.4
0.5
0.5
0.3
0.6
2
2
0.8
Tabriz1
0.3
0.4
0.7
0.9
0.6
0.4
0.6
0.7
0.6
0.8
0.5
0.5
0.4
0.3
0.4
0.6
0.4
0.4
0.2
0.7
0.5
0.4
0.8
2.3
2.1
0.4
0.6
0.4
0.7
0.6
0.5
Shiraz2
0.3
0.3
0.9
0.7
0.4
0.6
0.6
0.5
0.5
0.7
0.7
0.5
0.7
0.3
0.5
0.6
0.5
0.4
0.4
0.5
0.5
0.4
0.7
0.6
0.4
0.6
0.5
0.4
0.7
0.9
Shiraz1
0.3
0.3
0.6
0.8
0.4
0.5
0.4
0.4
0.5
0.6
0.7
0.6
0.6
0.3
0.3
0.5
0.4
0.5
0.3
0.5
0.4
0.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.3
0.7
Shahrekord
0.3
1.3
0.7
0.5
0.4
0.5
0.6
0.5
0.4
0.5
0.8
0.5
0.5
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
1
0.8
0.5
0.5
0.8
0.7
0.8
0.6
0.5
0.5
Semnan
1.1
1.1
0.8
0.7
0.5
0.8
0.4
1.3
0.4
0.6
0.8
0.5
0.5
0.4
0.3
0.7
0.3
0.7
0.4
0.6
0.6
0.5
0.7
0.5
0.5
0.5
0.7
Sanandaj
0.3
0.4
0.7
0.5
0.4
0.3
0.6
0.6
0.4
0.5
0.6
0.4
0.4
0.3
0.3
0.5
0.3
0.3
0.3
0.6
0.4
0.4
0.6
0.4
0.4
0.4
Rasht
0.3
0.2
0.6
0.5
0.5
0.3
0.5
0.4
0.3
0.7
0.4
0.5
0.5
0.3
0.2
0.5
0.3
0.3
0.4
0.5
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
Qom
1.1
1.1
0.5
0.5
0.4
0.7
0.4
1.4
0.3
0.3
0.7
0.5
0.7
0.3
0.3
0.6
0.2
0.5
0.4
0.5
0.3
0.4
0.5
0.4
Qazvin
0.3
1
0.7
0.6
0.5
0.9
0.4
1.3
0.4
0.6
0.7
0.5
0.4
0.3
0.3
0.5
0.5
0.6
0.3
0.5
0.4
0.5
2
Oroumieh
0.4
0.5
0.9
0.6
0.5
0.4
0.6
0.6
0.6
2.5
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.7
2.4
0.5
0.4
0.6
0.4
0.6
Mashhad2
0.4
1.2
0.7
0.5
0.4
0.5
0.6
0.6
0.5
0.6
0.7
0.5
0.4
0.3
0.3
0.6
0.5
0.4
0.7
1.1
0.6
Mashhad1
0.3
0.4
0.5
0.4
0.5
0.3
0.5
0.4
0.4
0.6
0.5
0.4
0.4
0.3
0.2
0.6
0.4
0.4
0.4
0.6
Khoramabad
0.3
0.3
0.6
0.4
0.4
0.3
0.5
0.6
0.5
0.6
0.6
0.5
0.5
0.3
0.2
0.5
0.2
0.5
0.3
Kermanshah
0.3
0.5
0.7
0.4
0.5
0.4
0.6
1.3
0.6
0.8
0.9
0.4
0.5
0.4
0.4
0.6
0.4
0.6
Kerman
0.3
1.5
0.4
0.3
0.2
0.2
0.4
0.4
0.3
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2
0.4
0.5
Karaj
1.1
1
0.7
0.7
0.7
0.5
0.5
1.3
0.5
0.6
0.6
0.7
0.6
0.3
0.3
0.8
Ilam
0.2
0.3
0.4
0.6
0.4
0.4
0.6
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.5
0.4
0.3
Hamedan2
0.2
0.3
0.6
0.5
0.2
0.3
0.4
0.4
0.3
0.4
0.6
0.3
0.3
0.3
Hamedan1
0.2
0.3
0.6
0.4
0.3
0.3
0.3
0.5
0.6
0.6
0.6
0.4
0.3
Gorgan
0.3
0.3
0.5
0.5
0.4
0.3
0.7
0.5
0.4
0.5
0.6
0.4
Esfahan2
0.4
0.8
0.6
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.6
1
Esfahan1
0.3
1.1
0.7
0.5
0.5
0.4
0.6
0.4
0.4
0.6
Booshehr
0.3
0.3
0.6
0.8
0.4
0.5
0.6
0.5
0.4
Bojnourd
0.3
1.2
0.7
0.5
0.4
0.2
0.5
0.6
Birjand
0.3
0.2
0.4
0.5
0.4
0.3
0.6
Bandarabbas
0.3
0.4
0.5
0.3
0.6
0.7
Babol2
0.2
0.3
0.5
0.6
0.5
Babol1
0.4
0.2
0.6
0.5
Ardabil
0.3
0.6
0.7
Arak
0.2
0.3
Ahwaz2
0.3
Ahwaz1
راهنما
  • اندازه گیری شاخص های کیفی فوق براساس مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد
  • Latency: متوسط زمان رفت و برگشت پکت های ارسالی در شبکه زیرساخت برحسب میلی ثانیه
  • Packet Loss: نرخ از دست رفتن پکت های ارسالی در شبکه زیرساخت
  • Jitter: متوسط میزان نوسانات تاخیر برای پکت های متوالی ارسال شده در شبکه زیرساخت برحسب میلی ثانیه