شاخص های کیفی شبکه
شبکه هواوی
Latency(ms)
Packet Loss(%)
Jitter(ms)
Latency(ms)
Ahwaz1
Ahwaz2
Arak
Ardabil
Babol1
Babol2
Bandarabbas
Birjand
Bojnourd
Booshehr
Esfahan1
Esfahan2
Gorgan
Hamedan1
Hamedan2
Ilam
Karaj
Kerman
Kermanshah
Khoramabad
Mashhad1
Mashhad2
Oroumieh
Qazvin
Qom
Rasht
Sanandaj
Semnan
Shahrekord
Shiraz1
Shiraz2
Tabriz1
Tabriz2
Tehran1
Tehran2
Yasouj
Yazd
Zahedan
Zanjan
Zanjan
20.7
22.8
9.7
15.1
11.4
9.6
23.1
30.6
21.7
33.4
12.5
10.2
17.3
15.2
15.6
24.4
4.7
19.7
13.2
15.5
18.6
18.9
17.2
3.4
0
9.8
14.6
8
11.9
24.2
20
13.6
13.4
5.6
5.7
30.1
16.5
0
Zahedan
28.7
28.5
39.5
37.9
26.2
26.5
13.5
6.5
17.7
34
16.2
26.5
28.7
35.7
35.1
34.1
23.2
7.4
32.3
34.5
14.8
14.8
39.1
26.4
24.7
29.1
42.1
27
30.4
25.4
30.1
35.2
35.1
24.6
22.5
26.9
13.3
Yazd
18.2
29.3
16.6
20.6
20.5
20.3
32.2
18.6
24.7
29.7
5.4
6.3
27.6
14.7
14.3
30.9
13.2
7.3
21.3
34.3
22
21.7
21.5
14.7
0
24.5
21.5
15.6
7.8
20.9
16.9
17
16.8
13
12
16.6
Yasouj
10.9
11.1
21
26.4
25.1
30.8
14.5
33.1
28.6
11.9
9.3
10.2
35.7
18.1
18.2
17.1
26.6
13.4
19.4
17.3
25.6
25.2
37.8
28.3
0
26
24.4
27.9
11.7
4.1
3.7
32.5
33.8
21.5
27
Tehran2
18.6
19.4
5.7
8.6
8.6
6.8
18.9
26.5
17.9
28
8.5
6.2
13.6
9.4
11.3
18.3
2
15.3
11.3
13.7
14.6
11.8
13.7
3.8
0
5.7
13.5
3.8
7.8
20.7
21
9.8
9.2
1.5
Tehran1
19.5
19.4
4.9
8.3
11.7
12
19
23
18.3
23.7
8.4
7.9
18.8
7.6
7.7
20.5
1.7
16.4
11.3
13.8
18.3
18.9
14.9
3.5
0
5.6
10
4.8
9.4
16.1
15.5
9.2
9.1
Tabriz2
18.5
18.5
13.5
5.1
13.8
12.9
26.9
35.2
29.7
33.9
12.7
12.8
16.2
10.9
10.8
28.1
10.4
22.7
20.2
24.6
26.8
26.5
5.5
11
0
9.1
17
12.1
14.3
25.4
23.4
2.1
Tabriz1
18.3
18.4
13.5
4.9
13.7
13.5
26.8
34.2
30
34.2
12.9
12.6
16.1
10.6
10.8
28.2
10.4
22.9
26.7
24.6
26
26.5
5.3
12
0
8.9
13.2
12.6
14.3
25.7
30.4
Shiraz2
8.6
9.2
19
27.4
29.1
28.7
13.1
31.1
26.1
9.8
17.1
9.1
33.1
15.8
16.2
14.7
18.1
11
17.4
14.7
22.9
22.7
28.8
19.8
0
23.9
22.5
23.3
10.9
2.1
Shiraz1
8.8
9
18.5
27.9
28.5
29.4
12.7
31.4
25.9
10.2
16.9
9
33.5
15.9
16
18
19.4
11.3
17.3
14.8
23
23.2
30.4
21.4
0
24.6
18.2
17
19.8
Shahrekord
23.9
25.2
14.3
18
17.9
17.8
31.2
29.9
24.2
18.1
3.3
3.3
24.7
12
11.7
23.6
8.7
13.2
17.3
28.6
21.6
21.1
18.7
9.7
0
22
14.1
10.3
Semnan
21.7
19.1
8.6
13
11.4
9.1
21.4
31.4
22.8
25.5
11.7
8.8
14.5
12.3
13.6
23.7
4.9
18
13.3
16.2
19.4
18
15.8
6.7
0
8.3
14.7
Sanandaj
13.1
13.3
6.3
20.2
18.3
17.9
29.9
37
36
30.6
17.5
12.3
22.8
3.5
3.4
15
12.1
22.5
6.5
9
32.5
29
17.1
12.3
0
13.9
Rasht
22.8
23.1
14.6
12.1
5.9
5.8
22.8
25.5
20.8
32.7
20.6
20.5
8.3
12
11.8
19.3
6.3
25.2
14.4
16.8
17.1
17.9
13.4
7.4
0
Qom
19.2
18.7
8
13.5
10.1
9.3
21.1
30.6
20.2
28.4
10.7
9.1
22.6
11.6
13.5
22.6
4.6
17.8
12.9
15.6
17.3
18.6
15.7
6
Qazvin
17.1
18.4
7.2
10.5
10.6
8.7
22.9
27.6
19.9
25.9
10.2
8
13.7
9.3
13.1
14.2
2.8
17.2
8.8
11.7
20.4
16.4
15.2
Oroumieh
22.3
22.3
17.8
8.2
18.1
17.4
31
39.4
33.9
38.9
17
17.1
20
15.3
15.2
28.7
15.5
27.2
31.1
28.8
30.7
30.3
Mashhad2
37.1
31.9
29.4
30.2
13.1
13.4
26.8
9.9
4.5
31.4
19.8
19.7
15.6
26.7
26.8
31.3
15.3
15.8
21.5
36.8
2.2
Mashhad1
37.3
32.3
28.9
30.5
13
12.9
26.9
9.8
4.8
31.2
19.9
19.9
15.4
26.4
26.3
35.3
18
15.7
23.8
26.9
Khoramabad
7.1
7.2
9.7
27.9
21.3
21
26.2
38.6
30.3
23.3
30.1
25.5
26
6.5
6.4
9
12.6
25.9
3.9
Kermanshah
9.6
10.3
7.3
27.8
18.9
18.6
28.9
36.2
27.7
25.9
15.8
13
23.3
4.2
4.3
6.6
10.1
24.3
Kerman
18.6
32.7
21.4
26.5
26.3
26.4
22.4
12.5
18.7
19.5
10.3
11.7
33.1
20.8
20.6
27.1
16.2
Karaj
18.9
19.4
5.8
9.1
9.6
11.5
23
23.8
18.9
24.5
9.1
7.1
18.6
8.2
12
15.3
Ilam
10.6
6.8
15.9
27.7
23.8
23.5
29.6
39.3
34.8
26.7
27
23.1
28.3
12.7
12.7
Hamedan2
11.1
11.3
4.6
14.2
16.1
15.9
27.5
34.6
30
24.6
10.8
10.3
20.7
1.3
Hamedan1
11.3
11.2
4
14.1
16.3
16.3
27.2
34.7
29.9
24.7
10.7
10.5
18.7
Gorgan
33
32
23.6
19.2
3.9
8.2
34.2
23.8
18.7
34.2
23.1
23.1
Esfahan2
30.5
22.1
12.7
16.2
16.2
16.1
20.3
28.2
22.7
16.7
2.2
Esfahan1
14.1
23.3
12.5
16.5
16.3
16.2
28.5
28.2
23
25.6
Booshehr
17.3
17.5
27.1
32.2
36.8
37.7
21.3
39.4
34.2
Bojnourd
39.9
35.6
32.6
33.6
16.2
16.3
30
13
Birjand
33.7
33.5
37.2
38.8
21.2
21
18.5
Bandarabbas
19.9
20.4
30.1
29
27.7
28.2
Babol2
27.1
27.3
18.8
17.2
1.8
Babol1
30.6
28.9
19.1
16.8
Ardabil
21.6
21.7
16.8
Arak
14
14.1
Ahwaz2
1.4
Ahwaz1
Packet Loss(%)
Ahwaz1
Ahwaz2
Arak
Ardabil
Babol1
Babol2
Bandarabbas
Birjand
Bojnourd
Booshehr
Esfahan1
Esfahan2
Gorgan
Hamedan1
Hamedan2
Ilam
Karaj
Kerman
Kermanshah
Khoramabad
Mashhad1
Mashhad2
Oroumieh
Qazvin
Qom
Rasht
Sanandaj
Semnan
Shahrekord
Shiraz1
Shiraz2
Tabriz1
Tabriz2
Tehran1
Tehran2
Yasouj
Yazd
Zahedan
Zanjan
Zanjan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
Zahedan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yazd
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yasouj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tehran2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tehran1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
Tabriz2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
Tabriz1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
Shiraz2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0.3
0
0
0
0
Shiraz1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
Shahrekord
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
Semnan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
Sanandaj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
Rasht
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
Qom
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Qazvin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Oroumieh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mashhad2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mashhad1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Khoramabad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kermanshah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kerman
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Karaj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ilam
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hamedan2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hamedan1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gorgan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Esfahan2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Esfahan1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Booshehr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bojnourd
0
0
0
0
0
0
0
0
Birjand
0
0
0
0
0
0
0
Bandarabbas
0
0
0
0
0
0
Babol2
0
0
0
0
0
Babol1
0
0
0
0
Ardabil
0
0
0.3
Arak
0
0
Ahwaz2
0
Ahwaz1
Jitter(ms)
Ahwaz1
Ahwaz2
Arak
Ardabil
Babol1
Babol2
Bandarabbas
Birjand
Bojnourd
Booshehr
Esfahan1
Esfahan2
Gorgan
Hamedan1
Hamedan2
Ilam
Karaj
Kerman
Kermanshah
Khoramabad
Mashhad1
Mashhad2
Oroumieh
Qazvin
Qom
Rasht
Sanandaj
Semnan
Shahrekord
Shiraz1
Shiraz2
Tabriz1
Tabriz2
Tehran1
Tehran2
Yasouj
Yazd
Zahedan
Zanjan
Zanjan
1.3
1.3
0.9
0.5
0.4
0.9
0.5
2
1.8
2.2
0.7
0.4
0.5
0.3
0.4
0.6
0.4
0.4
0.5
0.6
1.8
2
0.6
0.4
0.9
0.7
0.6
0.4
0.7
2.1
1.9
0.5
0.3
0.3
0.4
2.1
0.5
1.9
Zahedan
0.3
0.3
0.6
0.4
0.3
0.4
0.4
0.5
0.4
0.5
0.5
2.6
0.4
0.3
0.3
0.5
1.2
0.4
1.1
0.4
0.3
0.4
0.9
0.4
1.3
1
0.5
0.8
0.6
0.5
0.3
0.9
0.9
0.3
1
0.5
0.4
Yazd
0.3
1.2
0.6
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.6
0.7
0.4
0.4
0.2
0.4
0.3
0.3
0.4
0.6
0.4
0.4
0.5
0.4
0.4
0.4
0.5
0.3
0.7
0.6
0.3
0.5
0.4
0.3
0.2
0.5
Yasouj
0.3
0.3
0.6
2
0.4
2
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
2
0.2
0.2
0.5
1.8
0.4
0.3
0.5
0.4
0.4
1.9
2
1.9
1.9
0.5
0.5
0.6
0.8
0.4
0.5
1.9
1.7
1.9
Tehran2
1.2
1.3
0.6
0.6
0.4
0.9
0.5
2
1.9
2.2
0.6
0.5
0.7
0.2
0.4
0.5
0.3
0.3
0.5
0.7
1.7
0.3
0.6
0.7
0.4
0.6
0.5
0.2
0.7
2.3
2
0.5
0.4
0.4
Tehran1
1.3
1.3
0.6
0.5
2.6
2.7
0.5
1.9
1.8
2
0.6
0.6
2.7
0.3
0.3
0.5
0.2
0.3
0.4
0.7
1.8
1.9
0.6
0.5
0.6
0.5
0.5
0.3
0.7
2.1
1.9
0.5
0.4
Tabriz2
0.3
0.3
0.6
0.5
0.3
0.4
0.5
0.5
0.6
2
0.4
0.5
0.4
0.3
0.3
0.6
0.4
0.3
0.4
0.6
0.3
0.5
0.6
0.4
0.5
0.5
0.5
0.4
0.5
1.8
2
0.8
Tabriz1
0.4
0.4
0.6
0.6
0.5
0.4
0.5
0.6
0.4
0.5
0.5
0.4
0.7
0.4
0.5
0.6
0.5
0.4
0.4
0.6
0.6
0.4
0.7
0.8
0.6
0.5
0.6
0.5
0.6
0.6
0.5
Shiraz2
0.4
0.6
0.8
2.2
0.6
2
0.7
0.4
0.6
0.9
0.6
0.4
1.8
0.3
0.3
0.6
1.9
0.5
0.3
0.4
0.4
0.4
2.2
2
2.1
2.1
0.6
0.4
0.9
0.9
Shiraz1
0.3
0.3
0.6
2.1
0.5
1.9
0.5
0.6
0.3
0.5
0.5
0.7
1.8
0.3
0.3
0.4
1.7
0.3
0.4
0.6
0.4
0.5
2
1.8
1.7
1.9
0.4
0.3
0.6
Shahrekord
0.3
1.2
0.6
0.6
0.4
0.5
0.5
0.6
0.5
0.5
0.7
0.7
0.5
0.3
0.3
0.5
0.5
0.4
0.4
0.7
0.4
0.4
0.6
0.4
0.6
0.6
0.7
0.3
Semnan
1.3
1.2
0.8
0.6
0.5
0.7
0.5
0.9
0.5
0.5
0.8
0.5
0.4
0.3
0.2
0.6
0.4
0.4
0.4
0.6
0.4
0.4
0.7
0.6
0.4
0.6
0.5
Sanandaj
0.3
0.4
0.5
0.4
0.5
0.3
0.4
0.6
0.4
0.5
0.5
0.4
0.4
0.2
0.4
0.5
0.3
0.3
0.5
0.9
0.5
0.4
0.7
0.5
0.3
0.4
Rasht
0.3
0.3
0.6
0.4
0.5
0.4
0.6
0.5
0.4
1.9
0.5
0.6
0.5
0.4
0.4
0.5
0.5
0.3
0.3
0.6
0.3
0.6
0.5
0.6
1.3
Qom
1.4
1.2
0.6
0.5
0.5
0.5
0.6
1.2
0.4
0.6
0.6
0.6
0.5
0.4
0.3
0.6
0.4
0.4
0.4
0.6
0.4
0.6
0.7
0.6
Qazvin
0.2
1
0.6
0.5
0.5
0.9
0.5
1.9
1.8
2
0.7
0.4
0.4
0.3
0.3
0.7
0.4
0.4
0.3
0.6
1.7
1.9
0.7
Oroumieh
0.4
0.4
0.6
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
2.4
0.7
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.5
0.6
0.4
0.5
0.5
0.6
Mashhad2
0.4
2.4
0.8
0.6
0.4
0.5
0.4
0.7
0.6
0.8
0.7
0.5
0.7
0.2
0.3
0.6
1.7
0.5
0.4
0.7
0.8
Mashhad1
0.4
2.3
0.5
0.4
0.4
0.3
0.5
0.6
0.4
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.3
1.9
1.8
0.3
1.8
2
Khoramabad
0.3
0.3
0.6
0.5
0.4
0.4
0.5
2
1.9
0.5
0.5
0.3
0.5
0.2
0.2
0.5
0.3
0.5
0.5
Kermanshah
0.3
0.4
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
2
1.8
0.6
0.6
0.3
0.4
0.4
0.3
0.8
0.4
0.3
Kerman
0.2
1.3
0.6
0.4
0.4
0.3
0.5
0.6
0.5
0.6
0.7
0.5
0.3
0.3
0.4
0.5
0.3
Karaj
1.3
1.1
0.7
0.6
0.5
3
0.5
1.8
1.8
1.9
0.6
0.5
2.9
0.3
0.4
0.5
Ilam
0.3
0.4
0.5
0.4
0.4
0.4
0.5
0.6
1.9
0.5
0.7
0.5
0.3
0.2
0.3
Hamedan2
0.3
0.3
0.7
0.5
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.4
0.6
0.4
0.3
0.3
Hamedan1
0.3
0.2
0.6
0.5
0.4
0.4
0.3
0.5
0.4
0.5
0.7
0.3
0.3
Gorgan
0.3
0.3
0.6
0.5
0.4
0.4
0.5
0.6
0.5
0.6
0.5
0.4
Esfahan2
3
0.6
0.6
0.5
0.4
0.4
0.6
0.5
0.6
0.5
1.1
Esfahan1
0.3
1.3
0.6
0.4
0.4
0.3
0.4
0.5
0.5
0.6
Booshehr
0.3
0.3
0.6
2.3
0.4
1.8
0.4
0.5
0.6
Bojnourd
0.3
2.3
0.5
0.4
0.3
0.3
0.6
0.5
Birjand
0.2
0.3
0.5
0.5
0.4
0.3
0.5
Bandarabbas
0.2
0.3
0.6
0.5
0.3
0.2
Babol2
0.3
0.3
0.6
0.5
0.7
Babol1
0.4
0.3
0.6
0.4
Ardabil
0.4
0.4
0.6
Arak
0.3
0.4
Ahwaz2
0.3
Ahwaz1
راهنما
  • اندازه گیری شاخص های کیفی فوق براساس مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد
  • Latency: متوسط زمان رفت و برگشت پکت های ارسالی در شبکه زیرساخت برحسب میلی ثانیه
  • Packet Loss: نرخ از دست رفتن پکت های ارسالی در شبکه زیرساخت
  • Jitter: متوسط میزان نوسانات تاخیر برای پکت های متوالی ارسال شده در شبکه زیرساخت برحسب میلی ثانیه