شاخص های کیفی شبکه
TIC-48159
TIC-12880
TIC-12880
Latency(ms)
Packet Loss(%)
Jitter(ms)
Latency(ms)
Ahwaz2
Alborz-Karaj
Arak
Ardabil
Babol2
BandarAbas
Birjand
Bojnord
Bushehr
Gorgan
Hamedan2
Ilam
Isfahan2
Kerman
Kermanshah
Khoramabad
Mashhad2
Oroumieh
Qazvin
Qom
Rasht
Sanandaj
Semnan
Shahrekord
shahrood
Shiraz2
Tabriz2
Tehran1
Tehran2
Yasouj
Yazd
Zahedan
Zanjan
Zanjan
25.41
5.59
12.17
7.66
10.01
29.16
25.62
19.18
25.04
15.72
10.94
18.23
11.11
20.85
13.33
14.18
16.5
12.69
2.69
12.16
4.96
12.9
12.46
18.51
14.97
20.52
4.12
8.28
5.11
21.24
21.61
26.69
Zahedan
35.92
22.97
29.05
29.64
33.44
32.62
36.59
22.72
29.99
22.66
28.25
37.24
16.23
26.18
30.81
31.66
14.03
34.68
24.51
24.39
27.08
30.23
23.25
23.42
25.74
24.11
36.46
24.61
22.35
21.5
19.92
Yazd
28.6
11.09
20.97
24.5
34.1
19.8
18.88
36.98
18.1
32.71
22.84
23.84
4.33
14.29
18.92
26.23
34.07
29.59
19.57
19.15
21.76
18.34
32.49
5.87
35.02
12.07
28.62
19.39
19.52
11.92
Yasouj
22.2
12.66
18.73
19.51
22.45
18.02
20.46
29.28
19.68
28.86
17.96
21.58
5.92
14.19
20.25
23.14
28.93
24.38
15.74
16.91
18.21
22.17
24.98
8.82
27.24
3.03
26.18
17.11
15.8
Tehran2
21.01
1.59
9.43
8.1
6.29
25.59
21.45
19.84
20.5
13.99
6.41
13.88
6.74
21.74
8.96
9.79
16.95
13.16
2.98
2.86
5.39
8.38
13.92
16.41
11.26
12.92
14.56
0.88
Tehran1
14.77
1.63
6.71
14.01
6.04
23.78
23.77
16.84
22.88
8.09
8.75
20.86
15.83
21.68
15.8
25.05
17.54
12.72
5.27
4.85
10.73
17.72
8.49
16.28
10.98
14.94
11.78
Tabriz2
23.27
15.25
11.76
11.75
22.26
32.67
35.49
29.54
34.65
27.92
15.37
25.65
20.87
30.89
17.92
18.77
28.19
5
14.81
13.52
9.03
17.34
24.71
26.07
30.38
27.32
Shiraz2
20
13.67
16.42
20.26
20.34
9.58
23.04
31.09
15.55
22.41
19.19
20.51
8.48
14.34
19.18
22.08
25.56
24.75
14.99
14.59
22.78
20.86
22.78
8.94
25.4
shahrood
37.22
19.1
25.29
17.88
5.55
34.15
21.38
13.64
35.42
7.64
24.67
36.23
29.93
37.28
31.24
34.97
11.12
22.9
12.91
15.22
15.2
34.02
3.07
31.85
Shahrekord
34.43
14.87
17.89
21.62
24.18
16.72
22.39
33.86
21.61
30.78
19.74
27.2
7.84
12.15
22.3
23.14
29.79
26.33
16.48
16.06
18.73
21.71
29.39
Semnan
22.28
22.53
19.64
15.41
3.07
31.68
18.87
11.15
33.12
5.12
23
30.56
19.24
32.37
26.04
29.32
11.85
20.43
10.44
12.73
12.69
27.97
Sanandaj
13.52
9.1
5.92
15.84
37.77
29.67
29.19
23.1
28.43
37.31
2.62
15.2
14.66
24.6
5.18
6.02
20.19
20.72
10.72
22.98
13.13
Rasht
27.65
5.83
14.44
7.89
10.23
27.73
26.06
19.63
25.11
12.29
11.15
18.46
11.18
23.96
13.55
14.4
18.04
12.92
2.92
14.42
Qom
28.09
3.61
2.41
13.72
10.38
23.39
30.15
17.05
22.66
19.37
7.02
22.39
15.6
21.43
9.57
23.96
19.53
16.41
4.87
Qazvin
21.61
3.56
9.68
5.63
7.97
25.61
23.8
17.14
23.01
10.02
8.73
16.2
9.02
21.79
11.29
12.13
15.78
10.66
Oroumieh
29.96
13.74
16.46
15.65
17.99
35.87
33.91
27.22
32.87
20.05
18.75
26.37
19.03
28.99
21.47
22.32
25.73
Mashhad2
29.54
11.82
19.01
19.37
12.12
38.92
8.79
3.56
32.12
11.91
18.22
25.68
18.34
35.21
20.78
21.62
Khoramabad
10.82
10.89
7.33
17.12
32.38
30.88
30.63
24.52
29.85
38.53
4.05
11.52
16.08
26.03
6.6
Kermanshah
11.9
9.69
6.49
16.28
29.87
31.5
29.79
23.68
29
29.27
3.2
10.67
15.23
25.18
Kerman
30.87
17.35
23.24
26.62
35.22
26.99
25.15
39.28
24.36
35.01
22.63
30.1
10.62
Isfahan2
20.32
7.37
13.47
13.84
30.49
17.05
15.18
21.11
14.4
28.94
12.68
21.65
Ilam
7.15
14.6
11.42
21.19
25.31
29.34
34.7
28.58
35.44
36.97
8.13
Hamedan2
11.89
7.48
3.94
13.86
22.46
28.93
27.23
21.12
26.44
26.71
Gorgan
21.87
14.67
22.37
15.01
2.7
39.48
17.88
11.2
35.68
Bushehr
32.11
21.15
24.49
27.83
30.61
30.81
35.15
34.89
Bojnord
36.74
14.73
26.05
22.34
11.42
43.15
11.69
Birjand
34.88
21.93
28.02
28.55
29.47
37.98
BandarAbas
26.12
24.07
25.21
30.5
29.24
Babol2
26.3
8.97
22.85
12.94
Ardabil
33.11
8.55
17.74
Arak
28.45
7.91
Alborz-Karaj
18.73
Ahwaz2
Packet Loss(%)
Ahwaz2
Alborz-Karaj
Arak
Ardabil
Babol2
BandarAbas
Birjand
Bojnord
Bushehr
Gorgan
Hamedan2
Ilam
Isfahan2
Kerman
Kermanshah
Khoramabad
Mashhad2
Oroumieh
Qazvin
Qom
Rasht
Sanandaj
Semnan
Shahrekord
shahrood
Shiraz2
Tabriz2
Tehran1
Tehran2
Yasouj
Yazd
Zahedan
Zanjan
Zanjan
0.1
0
0
0
0
0.1
0.1
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0
0
0
0
0
0.1
0
0.1
Zahedan
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.3
0.1
0
0
Yazd
0.1
0
0
0.1
0.2
0.1
0
0.2
0
0.3
0.1
0.1
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0
0
0
0
0.3
0
0.3
0
0.1
0.2
0.4
0
Yasouj
0.2
0
0
0
0.2
0
0
0.1
0
0.2
0
0
0
0
0
0.1
0.4
0.1
0
0
0
0.1
0.2
0
0.2
0
0.1
0.2
0.2
Tehran2
0
0
0.2
0
0
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0
0
0
0
Tehran1
0
0
0
0
0
0.1
0.3
0
0.1
0
0.2
0
0.1
0.2
0
0.1
0
0
0.2
0.2
0
0
0
0.1
0
0.3
0
Tabriz2
0.1
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0
0.1
0
0
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
Shiraz2
0.5
0
0
0
0.3
0
0.1
0.3
0
0.4
0
0
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0
0
0.1
0.1
0.4
0
0.4
shahrood
0.1
0
0.5
0
0
0.6
0
0
0.1
0
0.4
0.1
0.1
0.3
0.1
0.1
0
0.1
0
0.3
0
0.1
0
0.4
Shahrekord
0.3
0
0
0.1
0.3
0
0.1
0.5
0.1
0.4
0
0.1
0
0
0.1
0.1
0.5
0.1
0
0
0
0
0.4
Semnan
0.1
0.1
0.1
0
0
0.4
0
0
0.5
0
0.1
0.1
0.4
0.2
0.1
0.1
0
0
0
0.3
0
0.1
Sanandaj
0
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0
0
0.1
0
0
0
0
0
0.1
0
Rasht
0.1
0
0
0
0
0.1
0.1
0
0.1
0
0
0
0
0.1
0
0
0
0
0
0
Qom
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Qazvin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Oroumieh
0.1
0
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0
0.1
0
0.1
0.1
0.1
0.1
Mashhad2
0.1
0
0
0
0
0.3
0
0
0.1
0
0
0.1
0
0.3
0
0.1
Khoramabad
0
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0
0
0.1
0
Kermanshah
0
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0
0
0.1
Kerman
0.1
0
0.1
0.1
0.3
0.1
0.1
0.2
0.1
0.4
0.1
0.1
0
Isfahan2
0
0
0
0
0.4
0
0
0
0
0.5
0
0
Ilam
0
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
Hamedan2
0
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0
0.1
0.1
Gorgan
0
0
0.2
0
0
0.3
0
0
0.1
Bushehr
0.1
0
0.1
0.1
0.3
0.1
0.1
0.1
Bojnord
0.1
0
0.5
0
0
0.4
0
Birjand
0
0
0
0
0
0
BandarAbas
0.1
0.1
0.1
0.1
0.6
Babol2
0.1
0
0.2
0
Ardabil
0.1
0
0
Arak
0.1
0
Alborz-Karaj
0
Ahwaz2
Jitter(ms)
Ahwaz2
Alborz-Karaj
Arak
Ardabil
Babol2
BandarAbas
Birjand
Bojnord
Bushehr
Gorgan
Hamedan2
Ilam
Isfahan2
Kerman
Kermanshah
Khoramabad
Mashhad2
Oroumieh
Qazvin
Qom
Rasht
Sanandaj
Semnan
Shahrekord
shahrood
Shiraz2
Tabriz2
Tehran1
Tehran2
Yasouj
Yazd
Zahedan
Zanjan
Zanjan
0.42
0.48
0.44
0.48
0.56
0.45
0.47
0.43
0.43
0.48
0.43
0.47
0.45
0.44
0.56
0.57
0.46
0.46
0.55
0.45
0.47
0.46
0.49
0.43
0.43
0.44
0.49
0.46
0.52
0.42
0.45
0.52
Zahedan
0.54
0.52
0.45
0.44
0.5
0.51
0.45
0.46
0.56
0.43
0.47
0.48
0.46
0.46
0.44
0.47
0.47
0.47
0.47
0.5
0.43
0.49
0.48
0.44
0.52
0.52
0.48
0.44
0.5
0.46
0.45
Yazd
0.68
0.43
0.72
0.51
0.42
0.42
0.42
0.42
0.51
0.47
0.44
0.42
0.58
0.5
0.41
0.48
0.41
0.45
0.79
0.61
0.49
0.54
0.45
0.42
0.48
0.43
0.44
0.41
0.42
0.66
Yasouj
0.37
0.39
0.4
0.4
0.39
0.35
0.4
0.39
0.39
0.37
0.37
0.35
0.37
0.4
0.38
0.4
0.36
0.35
0.4
0.4
0.36
0.39
0.42
0.37
0.39
0.35
0.35
0.37
0.36
Tehran2
0.42
0.43
0.29
0.45
0.44
0.33
0.39
0.41
0.44
0.43
0.43
0.51
0.41
0.38
0.42
0.43
0.39
0.41
0.43
0.41
0.41
0.43
0.39
0.34
0.38
0.43
0.41
0.39
Tehran1
0.41
0.4
0.44
0.42
0.48
0.28
0.3
0.42
0.32
0.39
0.34
0.37
0.38
0.44
0.49
0.43
0.42
0.37
0.39
0.25
0.45
0.43
0.44
0.44
0.45
0.39
0.43
Tabriz2
0.43
0.41
0.4
0.39
0.45
0.38
0.42
0.39
0.43
0.43
0.42
0.39
0.37
0.43
0.41
0.44
0.4
0.4
0.41
0.43
0.44
0.42
0.42
0.41
0.38
0.43
Shiraz2
0.71
0.65
0.6
0.71
0.66
0.63
0.66
0.67
0.68
0.67
0.65
0.73
0.67
0.69
0.74
0.68
0.65
0.66
0.7
0.64
0.65
0.7
0.69
0.65
0.67
shahrood
0.46
0.45
0.51
0.42
0.62
0.3
0.41
0.56
0.38
0.42
0.35
0.7
0.42
0.38
0.55
0.43
0.41
0.39
0.53
0.34
0.41
0.4
0.45
0.37
Shahrekord
0.43
0.59
0.51
0.54
0.68
0.55
0.53
0.6
0.64
0.55
0.64
0.59
0.56
0.48
0.53
0.62
0.6
0.58
0.48
0.53
0.57
0.51
0.58
Semnan
0.46
0.48
0.4
0.45
0.52
0.4
0.45
0.42
0.37
0.42
0.45
0.43
0.4
0.34
0.43
0.52
0.45
0.44
0.45
0.38
0.44
0.44
Sanandaj
0.85
0.75
0.84
0.56
0.87
0.57
0.8
0.77
0.74
0.51
0.59
0.73
0.54
0.48
0.78
0.75
0.78
0.57
0.83
0.66
0.48
Rasht
0.85
0.5
0.49
0.61
0.55
0.48
0.59
0.5
0.76
0.58
0.59
0.51
0.66
0.56
0.5
0.53
0.5
0.55
0.89
0.68
Qom
0.59
0.42
0.51
0.46
0.42
0.51
0.46
0.47
0.56
0.52
0.55
0.55
0.44
0.56
0.47
0.53
0.43
0.57
0.68
Qazvin
0.5
0.66
0.53
0.52
0.61
0.54
0.54
0.55
0.46
0.51
0.49
0.52
0.57
0.55
0.48
0.57
0.56
0.55
Oroumieh
0.71
0.67
0.7
0.58
0.76
0.48
0.68
0.71
0.57
0.6
0.68
0.7
0.52
0.58
0.69
0.67
0.67
Mashhad2
0.42
0.44
0.44
0.41
0.49
0.31
0.45
0.44
0.43
0.42
0.39
0.39
0.43
0.41
0.44
0.48
Khoramabad
0.52
0.7
0.87
0.69
0.89
0.53
0.76
0.78
0.6
0.65
0.82
0.7
0.55
0.59
0.78
Kermanshah
0.56
0.46
0.56
0.53
0.45
0.54
0.54
0.48
0.63
0.43
0.58
0.47
0.53
0.54
Kerman
0.47
0.76
0.88
0.7
0.9
0.57
0.77
0.79
0.59
0.66
0.79
0.76
0.64
Isfahan2
0.5
0.45
0.54
0.54
0.51
0.44
0.57
0.52
0.5
0.47
0.51
0.5
Ilam
0.6
0.74
0.76
0.64
0.84
0.46
0.75
0.72
0.65
0.61
0.73
Hamedan2
0.66
0.4
0.7
0.45
0.51
0.55
0.42
0.42
0.69
0.46
Gorgan
0.34
0.4
0.36
0.35
0.38
0.29
0.38
0.39
0.35
Bushehr
0.69
0.57
0.69
0.48
0.74
0.43
0.63
0.59
Bojnord
0.56
0.57
0.58
0.55
0.68
0.45
0.53
Birjand
0.43
0.42
0.41
0.52
0.53
0.59
BandarAbas
0.56
0.69
0.42
0.65
0.76
Babol2
0.41
0.39
0.36
0.41
Ardabil
0.43
0.65
0.46
Arak
0.42
0.6
Alborz-Karaj
0.47
Ahwaz2
راهنما
  • اندازه گیری شاخص های کیفی فوق براساس مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد
  • Latency: متوسط زمان رفت و برگشت پکت های ارسالی در شبکه زیرساخت برحسب میلی ثانیه
  • Packet Loss: نرخ از دست رفتن پکت های ارسالی در شبکه زیرساخت
  • Jitter: متوسط میزان نوسانات تاخیر برای پکت های متوالی ارسال شده در شبکه زیرساخت برحسب میلی ثانیه