شاخص های کیفی شبکه
TIC-48159
TIC-12880
TIC-12880
Latency(ms)
Packet Loss(%)
Jitter(ms)
Latency(ms)
Ahwaz2
Alborz-Karaj
Arak
Ardabil
Babol2
BandarAbas
Birjand
Bojnord
Bushehr
Gorgan
Hamedan2
Ilam
Isfahan2
Kerman
Kermanshah
Khoramabad
Mashhad2
Oroumieh
Qazvin
Qom
Rasht
Sanandaj
Semnan
Shahrekord
shahrood
Shiraz2
Tabriz2
Tehran1
Tehran2
Yasouj
Yazd
Zahedan
Zanjan
Zanjan
26.94
5.59
12.18
7.67
10
32.63
25.46
19.17
24.89
12.06
10.92
18.24
10.97
23.67
13.33
14.18
16.65
12.69
2.69
12.14
4.95
12.91
12.47
18.66
14.93
21.27
4.13
8.29
5.11
24.73
21.77
26.86
Zahedan
43.1
22.97
29.05
29.81
32.14
32.63
36.6
22.71
30
22.67
28.26
35.74
16.23
26.17
30.82
31.66
14.05
34.51
24.67
24.39
26.92
30.25
23.26
23.43
25.7
23.76
36.46
22.45
22.33
21.53
19.91
Yazd
31.39
11.08
20.97
24.5
30.56
19.8
18.89
31.75
18.1
30.34
22.83
34.84
4.34
14.28
18.93
26.23
28.69
29.41
19.72
19.14
21.77
41.23
30.16
5.88
32.62
12.06
28.44
17.21
17.23
11.95
Yasouj
22.45
12.69
18.75
19.37
21.16
18.05
20.5
28.16
19.72
26.75
17.98
28.94
5.97
14.22
21.81
21.18
23.52
24.24
15.77
16.92
18.39
23.74
23.64
8.85
26.08
3.11
26.94
14.99
12.06
Tehran2
19.5
1.56
7.18
8.24
6.26
23.34
21.27
19.82
20.49
13.96
6.39
13.9
6.73
19.5
8.96
9.8
16.99
12.95
3.12
2.84
5.54
8.36
13.9
14.18
11.2
12.92
14.56
0.86
Tehran1
14.78
1.61
4.4
13.86
6.02
22.26
28.68
16.82
20.71
8.07
6.4
20.87
14.13
20.29
19.1
21.53
17.49
12.86
3.12
2.56
10.57
21.03
8.48
14.11
10.93
12.67
11.78
Tabriz2
23.28
15.22
11.74
11.75
22.1
33.42
35.64
29.37
34.64
28.36
15.36
25.65
20.88
30.72
17.92
18.76
26.46
4.99
14.78
13.5
9.02
17.32
24.58
25.91
30.21
24.57
Shiraz2
20.08
13.62
16.4
20.08
18.81
9.58
22.71
27.08
15.54
20.86
20.71
32.68
8.13
14.33
20.71
20.08
24.39
25.48
15.15
14.56
17.33
32.69
20.5
8.93
23.74
shahrood
35.68
19.04
22.9
17.84
5.5
32.54
21.32
13.61
33.06
7.55
22.26
34.67
25.58
34.87
31.18
35.89
11.06
22.86
12.87
12.87
15.13
33.97
3.03
29.5
Shahrekord
34.42
14.86
17.9
21.46
21.56
16.72
22.4
28.66
21.62
27.26
19.74
31.75
7.87
12.14
22.31
23.14
25.6
26.48
16.33
16.07
18.9
32.26
27.07
Semnan
25.56
22.54
17.3
15.42
3.07
30.1
18.89
11.17
30.84
5.12
23
33.87
29.08
30.8
19.21
25.81
11.84
20.43
10.43
10.44
12.69
32.58
Sanandaj
13.52
9.1
5.92
15.85
36.02
31.21
29.21
23.1
28.44
36.06
2.62
15.21
14.67
24.61
5.18
6.03
20.2
20.71
10.7
24.52
13.12
Rasht
29.18
5.81
14.44
7.9
10.22
27.74
25.74
19.46
25.27
12.28
11.16
18.46
11.36
21.29
13.56
14.4
16.72
12.91
2.91
14.39
Qom
27.3
3.57
2.42
13.7
7.97
23.39
29.82
17.03
22.65
15.85
7.01
23.93
15.28
21.42
9.58
21.96
14.35
16.38
4.86
Qazvin
23.15
3.54
9.67
5.63
7.96
25.62
23.48
17.15
22.85
10.02
8.73
16.2
9.03
18.97
11.3
12.14
14.46
10.64
Oroumieh
28.31
15.3
16.43
15.63
17.97
35.69
33.89
27.37
32.71
20.03
18.74
26.36
19.03
31.8
21.45
22.3
24.56
Mashhad2
32.64
11.82
19.01
19.39
12.1
34.81
8.8
3.57
32.13
11.88
18.22
25.68
18.35
28.17
20.78
21.62
Khoramabad
7.29
10.88
7.32
17.11
32.16
28.9
30.63
24.52
29.85
34.99
4.04
11.52
16.09
26.02
6.61
Kermanshah
11.88
9.67
6.49
16.27
22.63
31.5
29.79
23.68
29.01
31.52
3.2
10.67
15.24
25.2
Kerman
33.67
17.33
23.25
23.81
32.83
27
25.15
31.21
24.37
32.62
22.63
30.1
10.61
Isfahan2
33.64
7.39
13.5
13.86
21.96
17.07
15.2
21.13
14.41
28.97
12.7
20.17
Ilam
7.15
14.59
11.42
21.19
25.29
41.52
34.71
28.6
33.93
36.96
8.12
Hamedan2
11.89
7.48
3.94
13.86
20.07
28.95
27.23
21.12
26.45
26.7
Gorgan
25.15
14.67
20.52
15.01
2.7
36.46
17.88
11.2
33.71
Bushehr
34.9
21.15
24.49
28.01
33.92
30.82
35.15
34.89
Bojnord
39.83
14.74
21.92
22.19
11.42
37.86
11.71
Birjand
42.07
21.92
28.02
28.41
29.46
37.98
BandarAbas
28.91
24.07
25.22
30.67
27.62
Babol2
26.28
8.97
20.71
12.95
Ardabil
34.64
8.54
17.74
Arak
33.21
7.92
Alborz-Karaj
20.25
Ahwaz2
Packet Loss(%)
Ahwaz2
Alborz-Karaj
Arak
Ardabil
Babol2
BandarAbas
Birjand
Bojnord
Bushehr
Gorgan
Hamedan2
Ilam
Isfahan2
Kerman
Kermanshah
Khoramabad
Mashhad2
Oroumieh
Qazvin
Qom
Rasht
Sanandaj
Semnan
Shahrekord
shahrood
Shiraz2
Tabriz2
Tehran1
Tehran2
Yasouj
Yazd
Zahedan
Zanjan
Zanjan
0.1
0
0
0
0
0.1
0.1
0
0.1
0
0
0
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0.1
0.1
Zahedan
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
Yazd
0.1
0
0
0.1
0.1
0
0
0.1
0
0.1
0.1
0.1
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0
0
0.1
0.1
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0
0
Yasouj
0.1
0
0
0
0
0
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0
0.1
0
0.1
0.1
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0.1
0
0
Tehran2
0
0
0
0
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tehran1
0
0
0
0
0
0.1
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0
0
0
0
0
Tabriz2
0.1
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0
0.1
0
0
0
0
0
0.1
0.2
0.2
0.1
Shiraz2
0
0
0
0
0
0
0.1
0.1
0
0
0
0.1
0
0
0
0
0.1
0.1
0
0
0
0.1
0
0
0.2
shahrood
0.2
0
0.3
0
0
0.1
0
0
0.1
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0.2
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
Shahrekord
0.1
0
0
0
0
0
0.1
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0
0
0.1
0.1
Semnan
0
0.1
0
0
0
0.1
0
0
0.1
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0.1
0
0
0
0
0
0.1
Sanandaj
0
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0
0
0.1
0
0
0
0
0
0.1
0
Rasht
0.1
0
0
0
0
0.1
0.1
0
0.1
0
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
Qom
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Qazvin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Oroumieh
0.1
3.1
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0.1
Mashhad2
0.1
0
0
0
0
0.1
0
0
0.1
0
0
0.1
0
0.1
0
0
Khoramabad
0
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0
0
0.1
0
Kermanshah
0
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0
0
0.1
Kerman
0.1
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
Isfahan2
0.1
0
0
0
0.1
0
0
0.1
0
0.1
0
0
Ilam
0
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
Hamedan2
0
0
0
0
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
Gorgan
0.1
0
0
0
0
0.1
0
0
0.1
Bushehr
0.1
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Bojnord
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0
Birjand
0
0
0
0
0
0
BandarAbas
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Babol2
0.1
0
0
0
Ardabil
0.1
0
0
Arak
0.1
0
Alborz-Karaj
0
Ahwaz2
Jitter(ms)
Ahwaz2
Alborz-Karaj
Arak
Ardabil
Babol2
BandarAbas
Birjand
Bojnord
Bushehr
Gorgan
Hamedan2
Ilam
Isfahan2
Kerman
Kermanshah
Khoramabad
Mashhad2
Oroumieh
Qazvin
Qom
Rasht
Sanandaj
Semnan
Shahrekord
shahrood
Shiraz2
Tabriz2
Tehran1
Tehran2
Yasouj
Yazd
Zahedan
Zanjan
Zanjan
0.72
0.9
0.55
0.62
0.57
0.79
0.69
0.56
0.58
0.73
0.57
0.48
0.72
0.76
0.55
0.73
0.56
0.68
0.56
0.61
0.62
0.66
0.73
0.8
0.45
0.92
0.68
0.56
0.62
0.62
0.74
0.64
Zahedan
0.69
0.64
0.63
0.68
0.55
0.86
0.66
0.65
0.65
0.7
0.71
0.56
0.88
0.73
0.52
0.88
0.49
0.73
0.57
0.48
0.49
0.62
0.65
0.84
0.52
0.61
0.79
0.6
0.69
0.83
0.54
Yazd
0.58
0.79
0.59
0.57
0.84
0.65
0.61
0.76
0.49
0.71
0.66
0.55
0.7
0.74
0.64
0.65
0.65
0.65
0.7
0.59
0.66
0.71
0.5
0.64
0.56
0.89
0.65
0.68
0.72
0.79
Yasouj
0.67
0.91
0.45
0.65
0.66
0.8
0.67
0.61
0.5
0.71
0.66
0.48
0.77
0.74
0.61
0.72
0.54
0.66
0.82
0.52
0.6
0.7
0.64
0.78
0.38
0.89
0.63
0.59
0.61
Tehran2
0.43
0.46
0.44
0.45
0.44
0.44
0.46
0.45
0.43
0.46
0.42
0.45
0.46
0.45
0.44
0.42
0.45
0.47
0.47
0.47
0.44
0.45
0.46
0.44
0.43
0.46
0.46
0.47
Tehran1
0.42
0.51
0.41
0.45
0.43
0.42
0.43
0.46
0.39
0.43
0.42
0.41
0.46
0.43
0.44
0.38
0.44
0.47
0.43
0.42
0.45
0.43
0.45
0.46
0.39
0.43
0.47
Tabriz2
0.48
0.58
0.58
0.41
0.48
0.49
0.48
0.48
0.47
0.45
0.45
0.48
0.43
0.49
0.48
0.51
0.57
0.42
0.45
0.41
0.52
0.53
0.47
0.47
0.38
0.53
Shiraz2
0.68
0.62
0.69
0.66
0.76
0.64
0.67
0.65
0.7
0.67
0.66
0.67
0.67
0.68
0.69
0.68
0.72
0.66
0.68
0.67
0.65
0.64
0.67
0.64
0.6
shahrood
0.63
1
0.75
0.67
0.4
0.88
0.7
0.73
0.53
0.78
0.77
0.64
0.82
0.75
0.65
0.72
0.67
0.68
0.82
0.63
0.72
0.77
0.78
0.84
Shahrekord
0.65
0.43
0.77
0.67
0.45
0.83
0.71
0.77
0.63
0.78
0.82
0.63
1.09
0.76
0.68
0.83
0.56
0.92
0.82
0.51
0.51
0.66
0.77
Semnan
0.47
0.48
0.84
0.7
0.47
0.88
0.73
0.77
0.65
0.78
0.83
0.77
1.12
0.79
0.77
0.85
0.52
1.04
0.92
0.52
0.54
0.76
Sanandaj
0.68
0.58
0.58
0.62
0.51
0.81
0.61
0.63
0.61
0.62
0.68
0.44
0.83
0.69
0.47
0.82
0.54
0.71
0.72
0.45
0.48
Rasht
0.57
0.83
0.78
0.65
0.63
0.78
0.61
0.58
0.44
0.75
0.68
0.74
0.67
0.76
0.71
0.81
0.53
0.65
0.84
0.48
Qom
0.44
0.95
0.54
0.61
0.78
0.81
0.65
0.71
0.55
0.61
0.54
0.62
0.72
0.81
0.75
0.54
0.58
0.6
0.56
Qazvin
0.42
0.44
0.77
0.59
0.41
0.88
0.65
0.64
0.57
0.68
0.7
0.78
1.01
0.7
0.71
0.76
0.44
0.97
Oroumieh
0.55
0.67
0.58
0.67
0.82
0.84
0.94
0.77
0.56
0.71
0.67
0.96
0.66
0.63
0.77
0.66
0.67
Mashhad2
0.66
0.63
0.7
0.66
0.56
0.87
0.76
0.73
0.7
0.76
0.78
0.61
0.96
0.76
0.46
0.92
Khoramabad
0.45
0.57
0.47
0.54
0.66
0.4
0.61
0.59
0.43
0.53
0.52
0.61
0.73
0.72
0.55
Kermanshah
0.69
0.72
0.58
0.65
0.6
0.85
0.6
0.61
0.63
0.67
0.7
0.48
0.83
0.73
Kerman
0.62
0.98
0.63
0.66
0.85
0.91
0.72
0.77
0.53
0.74
0.77
0.66
0.75
Isfahan2
0.48
0.93
0.62
0.54
0.7
0.68
0.6
0.69
0.5
0.69
0.48
0.58
Ilam
0.42
0.4
0.46
0.4
0.4
0.39
0.43
0.42
0.44
0.42
0.4
Hamedan2
0.5
0.76
0.45
0.42
0.56
0.59
0.52
0.5
0.53
0.55
Gorgan
0.44
0.36
0.41
0.39
0.41
0.39
0.38
0.39
0.41
Bushehr
0.74
0.44
0.88
0.72
0.44
0.95
0.81
0.76
Bojnord
0.72
0.46
0.85
0.74
0.44
0.86
0.76
Birjand
0.52
0.84
0.53
0.64
0.71
0.69
BandarAbas
0.6
0.45
0.45
0.7
0.47
Babol2
0.38
0.41
0.39
0.36
Ardabil
0.4
0.77
0.51
Arak
0.41
0.49
Alborz-Karaj
0.67
Ahwaz2
راهنما
  • اندازه گیری شاخص های کیفی فوق براساس مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد
  • Latency: متوسط زمان رفت و برگشت پکت های ارسالی در شبکه زیرساخت برحسب میلی ثانیه
  • Packet Loss: نرخ از دست رفتن پکت های ارسالی در شبکه زیرساخت
  • Jitter: متوسط میزان نوسانات تاخیر برای پکت های متوالی ارسال شده در شبکه زیرساخت برحسب میلی ثانیه