شاخص های کیفی شبکه
TIC-48159
TIC-12880
TIC-12880
Latency(ms)
Packet Loss(%)
Jitter(ms)
Latency(ms)
Ahwaz2
Alborz-Karaj
Arak
Ardabil
Babol2
BandarAbas
Birjand
Bojnord
Bushehr
Gorgan
Hamedan2
Ilam
Isfahan2
Kerman
Kermanshah
Khoramabad
Mashhad2
Oroumieh
Qazvin
Qom
Rasht
Sanandaj
Semnan
Shiraz2
Tabriz2
Tehran1
Tehran2
Yasouj
Yazd
Zahedan
Zanjan
Zanjan
31.95
5.4
17.02
7.26
14.5
34.98
25.08
17.4
24.42
18.69
10.73
18.12
10.6
20.34
12.86
13.56
14.91
10.28
2.33
16.36
4.51
12.78
16.94
20.91
3.96
13.49
4.88
21.08
14.64
34.97
Zahedan
41.22
23.21
29.44
32.36
27.27
30.74
40.21
24.02
29.84
22.14
28.65
47.09
16.21
25.97
34.56
38.51
13.84
34.69
27.42
24.47
26.36
37.21
26.26
29.83
37.23
26.06
22.29
21.66
19.89
Yazd
31.93
14.23
32.32
16.88
34.14
19.49
49.54
23.26
18.72
42.48
16.47
34.27
4.03
13.78
19.1
23
20.29
22.5
11.97
30.59
14.14
41.79
44.91
11.45
21.62
28.81
10.11
11.8
Yasouj
13.97
15.14
18.04
18.63
35.33
16.07
35.6
27.23
19.42
32.83
20.72
19.63
5.8
16.2
23.34
20.93
24.54
26.02
16.42
16.22
18.44
27.17
23.32
3.09
21.92
14.42
14.36
Tehran2
19.59
1.42
4.48
7.39
7.68
22.02
-
13.66
20.44
19.08
7.04
13.65
6.41
16.18
9.6
10.2
11.34
13
2.46
2.81
4.68
23.51
13.75
12.85
8.98
1.13
Tehran1
19.29
1.75
4.16
7.96
7.4
33.83
23
15.01
20.63
19.52
7.25
24.94
6.75
22.6
9.77
20.91
11.16
12.67
2.83
2.52
5.26
37.82
8.51
12.56
8.18
Tabriz2
26.84
9.79
11.61
8.22
14.9
41.37
30.55
22.09
28.12
27.24
15.11
32.5
18.06
30.96
17.67
28.82
19.15
4.85
7.19
10.02
9.41
45.32
21.49
20.13
Shiraz2
11.61
26.2
28.69
21.6
31.85
9.39
-
38.48
8.78
33.77
22.56
17.26
7.57
15.9
25.13
24.93
36.04
26.55
27.49
26.96
29.72
24.81
32.96
Semnan
33.76
15.64
17.36
20.58
3.08
42.97
18.91
10.95
30.28
10.85
20.17
36.13
22.83
39.77
23.85
33.75
11.61
25.46
15.67
12.78
19.14
37.56
Sanandaj
13.54
9.79
41.43
30.32
45.62
33.48
43.25
31.74
30.58
42.34
2.6
9.22
32.66
37.08
5.16
5.83
34.12
49.77
10.81
34.22
27.65
Rasht
23.55
5.5
8.62
7.46
12.86
25.02
24.68
17.92
24.11
23.15
11.1
26.21
10.47
20.24
13.67
14.35
14.86
13.09
2.55
7.08
Qom
21.02
3.57
6.2
9.77
10.33
35.64
-
17.45
23.16
21.27
9.03
26.68
8.61
24.4
11.78
24.75
13.43
14.46
4.85
Qazvin
26.8
3.28
6.32
5.23
9.73
26.09
23.76
16.87
21.88
20.81
8.88
15.48
8.25
21.34
11.4
12.09
12.56
10.86
Oroumieh
31.34
13.81
16.17
15.77
19.37
33.75
31.54
26.05
32.13
31.52
19.43
36.94
18.78
28.56
21.93
33
23.18
Mashhad2
51.19
12.09
15.18
17.54
14.94
34.43
8.59
3.23
30.14
8.59
17.13
23.76
16.52
29.57
19.71
20.39
Khoramabad
9.23
11.08
24.46
29.63
27.63
31.41
43.79
36.91
27.85
28.67
3.86
10.44
19.33
32.4
6.42
Kermanshah
13.12
10.42
9.97
16.36
17.78
33.16
-
22.7
29.03
27.93
3.18
9.79
15.41
28.45
Kerman
36.3
20.28
23.45
26.23
24.34
24.63
42.25
29.21
23.73
32.47
22.54
41
10.1
Isfahan2
30.67
7.32
10.37
13.16
13.48
14.87
-
20.54
13.94
24.92
12.84
22.58
Ilam
6
14.48
33.9
23.58
38.09
25.94
36.51
29.6
29.15
40.56
7.23
Hamedan2
22.02
7.86
7.36
13.73
14.1
31.23
28.16
20.02
27.72
25.5
Gorgan
37.9
20.45
22.97
25.77
14.18
47.87
16.95
11.51
34.31
Bushehr
19.66
21.21
24.99
26.8
29.16
23.01
40.23
34.28
Bojnord
34.47
15.01
17.67
21.79
15.16
49.12
17.73
Birjand
42.84
21.4
28.03
28.5
16.46
43.14
BandarAbas
20.3
22.8
37.39
31
39.22
Babol2
23.08
9.58
11
-
Ardabil
26.34
8.2
11.24
Arak
28.22
5.45
Alborz-Karaj
14.95
Ahwaz2
Packet Loss(%)
Ahwaz2
Alborz-Karaj
Arak
Ardabil
Babol2
BandarAbas
Birjand
Bojnord
Bushehr
Gorgan
Hamedan2
Ilam
Isfahan2
Kerman
Kermanshah
Khoramabad
Mashhad2
Oroumieh
Qazvin
Qom
Rasht
Sanandaj
Semnan
Shiraz2
Tabriz2
Tehran1
Tehran2
Yasouj
Yazd
Zahedan
Zanjan
Zanjan
0.1
0
0
0
0
0.1
0.1
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
Zahedan
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.9
0.1
0.2
0
0.1
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0
Yazd
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.2
0.1
0
0.4
0
0.1
0
0
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0
Yasouj
0
0
0
0
0.1
0
0.1
0.1
0
0.3
0.1
0
0
0
0.1
0
0.1
0.1
0
0
0
0.1
0.1
0
0.1
0
0
Tehran2
0
0
0
0
0
0.1
-
0
0
0.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0
0
0
0
Tehran1
0
0
0
0
0
0.1
0.1
0
0
0.5
0
0.1
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0
0
0
Tabriz2
0.1
0
0
0
0
0.1
0.1
0
0.1
0.7
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0
0
0
0
0.1
0
0
Shiraz2
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0
-
0.1
0
0.4
0.1
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Semnan
0.1
0
0
0
0
0.2
0
0
0.1
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0.1
0
0
0
0.1
Sanandaj
0
0
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.5
0
0
0.1
0.1
0
0
0.1
0.2
0
0.1
0.1
Rasht
0.1
0
0
0
0
0.1
0.1
0
0.1
0.6
0
0.1
0
0.1
0
0
0
0
0
0
Qom
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Qazvin
0.1
0
0
0
0
0.1
0.1
0
0.1
0.7
0
0
0
0
0
0
0
0
Oroumieh
0.1
0
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
0
0.1
0
0.1
0.1
0.1
0.1
Mashhad2
0.2
0
0
0
0
0.1
0
0
0.1
0
0
0.1
0
0.1
0
0
Khoramabad
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.7
0
0
0
0.1
0
Kermanshah
0
0
0
0
0
0.1
-
0.1
0.1
0.8
0
0
0
0.1
Kerman
0.1
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.7
0.1
0.1
0
Isfahan2
0.1
0
0
0
0
0
-
0
0
0.8
0
0.1
Ilam
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.6
0
Hamedan2
0.2
0
0
0
0
0.1
0.1
0
0.1
0.3
Gorgan
0.7
0.3
0.4
0.3
0
0.9
0.6
0.5
0.8
Bushehr
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Bojnord
0.1
0
0
0.1
0
0.2
0
Birjand
0
0
0
0
0
0
BandarAbas
0
0.1
0.1
0.1
0.1
Babol2
0.1
0
0
-
Ardabil
0.1
0
0
Arak
0.1
0
Alborz-Karaj
0
Ahwaz2
Jitter(ms)
Ahwaz2
Alborz-Karaj
Arak
Ardabil
Babol2
BandarAbas
Birjand
Bojnord
Bushehr
Gorgan
Hamedan2
Ilam
Isfahan2
Kerman
Kermanshah
Khoramabad
Mashhad2
Oroumieh
Qazvin
Qom
Rasht
Sanandaj
Semnan
Shiraz2
Tabriz2
Tehran1
Tehran2
Yasouj
Yazd
Zahedan
Zanjan
Zanjan
0.12
0.08
0.15
0.05
0.1
0.22
0.1
0.16
0.22
0.08
0.14
0.17
0.16
0.2
0.13
0.08
0.07
0.07
0.04
0.16
0.06
0.12
0.1
0.07
0.08
0.13
0.07
0.17
0.08
0.19
Zahedan
0.29
0.22
0.18
0.09
0.11
0.19
0.14
0.2
0.22
0.12
0.25
0.14
0.19
0.21
0.1
0.26
0.18
0.23
0.2
0.17
0.24
0.13
0.21
0.25
0.22
0.11
0.22
0.19
0.2
Yazd
0.19
0.13
0.24
0.12
0.13
0.12
0.16
0.16
0.14
0.17
0.17
0.22
0.1
0.1
0.14
0.09
0.05
0.17
0.16
0.11
0.13
0.26
0.26
0.07
0.14
0.22
0.1
0.08
Yasouj
0.19
0.17
0.13
0.21
0.24
0.15
0.23
0.22
0.16
0.07
0.19
0.12
0.11
0.12
0.21
0.11
0.14
0.09
0.28
0.12
0.16
0.16
0.16
0.1
0.18
0.17
0.1
Tehran2
0.11
0.09
0.08
0.14
0.13
0.18
-
0.11
0.13
0.09
0.08
0.14
0.1
0.12
0.13
0.11
0.12
0.16
0.08
0.1
0.11
0.21
0.11
0.14
0.08
0.08
Tehran1
0.2
0.09
0.1
0.13
0.14
0.3
0.16
0.13
0.21
0.1
0.09
0.15
0.11
0.2
0.14
0.21
0.16
0.15
0.07
0.09
0.13
0.09
0.12
0.18
0.15
Tabriz2
0.15
0.13
0.18
0.09
0.16
0.21
0.19
0.19
0.18
0.19
0.14
0.26
0.16
0.19
0.21
0.24
0.18
0.24
0.11
0.14
0.08
0.1
0.09
0.22
Shiraz2
0.14
0.15
0.11
0.18
0.12
0.1
-
0.26
0.16
0.21
0.12
0.1
0.13
0.19
0.24
0.1
0.15
0.23
0.25
0.24
0.25
0.23
0.11
Semnan
0.18
0.18
0.17
0.14
0.07
0.29
0.17
0.15
0.11
0.1
0.18
0.13
0.12
0.3
0.13
0.26
0.11
0.21
0.16
0.24
0.21
0.17
Sanandaj
0.17
0.15
0.13
0.24
0.29
0.23
0.27
0.12
0.19
0.23
0.09
0.13
0.18
0.29
0.12
0.08
0.15
0.14
0.11
0.25
0.11
Rasht
0.22
0.11
0.14
0.14
0.16
0.09
0.21
0.15
0.15
0.15
0.13
0.16
0.17
0.34
0.15
0.16
0.18
0.18
0.08
0.15
Qom
0.2
0.11
0.11
0.13
0.1
0.27
-
0.11
0.13
0.19
0.07
0.11
0.09
0.11
0.13
0.18
0.16
0.1
0.1
Qazvin
0.07
0.08
0.08
0.04
0.09
0.14
0.09
0.07
0.15
0.15
0.12
0.09
0.05
0.16
0.07
0.07
0.05
0.15
Oroumieh
0.24
0.17
0.15
0.18
0.16
0.22
0.23
0.16
0.05
0.07
0.19
0.18
0.11
0.24
0.09
0.17
0.19
Mashhad2
0.19
0.15
0.15
0.16
0.15
0.15
0.1
0.05
0.15
0.05
0.19
0.11
0.18
0.18
0.1
0.06
Khoramabad
0.12
0.14
0.16
0.17
0.19
0.15
0.27
0.13
0.22
0.16
0.05
0.13
0.2
0.04
0.12
Kermanshah
0.24
0.16
0.11
0.1
0.2
0.22
-
0.16
0.17
0.18
0.08
0.14
0.13
0.2
Kerman
0.12
0.21
0.21
0.1
0.22
0.22
0.18
0.12
0.1
0.13
0.16
0.18
0.17
Isfahan2
0.18
0.12
0.08
0.08
0.1
0.12
-
0.18
0.15
0.11
0.13
0.12
Ilam
0.07
0.16
0.25
0.14
0.15
0.13
0.17
0.23
0.21
0.19
0.13
Hamedan2
0.19
0.15
0.11
0.17
0.08
0.18
0.17
0.19
0.22
0.21
Gorgan
0.27
0.09
0.2
0.1
0.11
0.31
0.17
0.11
0.18
Bushehr
0.2
0.2
0.23
0.23
0.25
0.22
0.19
0.2
Bojnord
0.24
0.14
0.1
0.09
0.08
0.26
0.17
Birjand
0.33
0.2
0.12
0.23
0.08
0.26
BandarAbas
0.19
0.21
0.25
0.22
0.26
Babol2
0.16
0.14
0.13
-
Ardabil
0.17
0.13
0.14
Arak
0.11
0.11
Alborz-Karaj
0.21
Ahwaz2
راهنما
  • اندازه گیری شاخص های کیفی فوق براساس مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد
  • Latency: متوسط زمان رفت و برگشت پکت های ارسالی در شبکه زیرساخت برحسب میلی ثانیه
  • Packet Loss: نرخ از دست رفتن پکت های ارسالی در شبکه زیرساخت
  • Jitter: متوسط میزان نوسانات تاخیر برای پکت های متوالی ارسال شده در شبکه زیرساخت برحسب میلی ثانیه